هنر ایرانیان

۱ بهمن، ۱۴۰۱

عوامل سرکوب بروز خلاقیت

عوامل سرکوب بروز خلاقیت عوامل درونی عبارتند از گرفتاری در روزمرگی و یک سونگری، انفعال، تنبلی، بی انگیزگی و ترس از ارائۀ ایده های نو و […]
۱ بهمن، ۱۴۰۱

من چگونه می بینم

من چگونه می بینم؟ شاید بتوان از خلال فلسفۀ معاصر به این سؤال پاسخ داد. پاسخی که در دورانی از تاریخ تفکر به محاق رفته و […]
۱ بهمن، ۱۴۰۱

هدف هنر و رسالت هنرمند چیست؟

هدف هنر و رسالت هنرمند چیست؟ هنر به انسان ها ایجاد تعمل و تفکر عمیق را می دهد، که به راحتی قابل درک نیست. رسالت هنرمند […]