هنر ایرانیان

۱۹ فروردین، ۱۴۰۲

شیوه تغییر خیالی

من چگونه می بینم؟ طراحی اصولاً نوعی تازه دیدن و متحیر شدن و انکار یا رد شیوه های مرسوم است. گویی عادت ما را از امکان […]
۴ فروردین، ۱۴۰۲

تأثیر هنر بر عملکرد مغز

تأثیر هنر بر عملکرد مغز تعدادی از شواهد علمی وجود دارد که ثابت می کند هنر عملکرد مغز را بهبود می بخشد. هنر بر الگوهای امواج […]
۱ بهمن، ۱۴۰۱

عوامل سرکوب بروز خلاقیت

عوامل سرکوب بروز خلاقیت عوامل درونی عبارتند از گرفتاری در روزمرگی و یک سونگری، انفعال، تنبلی، بی انگیزگی و ترس از ارائۀ ایده های نو و […]
۱ بهمن، ۱۴۰۱

هدف هنر و رسالت هنرمند

هدف هنر و رسالت هنرمند چیست؟ هنر به انسان ها ایجاد تعمل و تفکر عمیق را می دهد، که به راحتی قابل درک نیست. رسالت هنرمند […]