هنر ایرانیان

۱ بهمن، ۱۴۰۱

هدف هنر و رسالت هنرمند چیست؟

هدف هنر و رسالت هنرمند چیست؟ هنر به انسان ها ایجاد تعمل و تفکر عمیق را می دهد، که به راحتی قابل درک نیست. رسالت هنرمند […]