هنر ایرانیان

۳ آبان، ۱۴۰۲

مهناز قنبری

پروفایل هنرمندان مهناز قنبری Mahnaz Ghanbari هنرمند برتر ایران درباره من نقاشی پردازش تصويرهای ناخوداَگاه و اَگاه ذهن هنرمند است، وسيله ای برای بيان و تخليه […]